Przetarg na Wykonanie dokumentacji projektowej

Przetarg na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie, Żdanów 135, 22-400 Zamość

 

na podstawie art. 70 1 – 70 5 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93) ogłasza przetarg na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie.

Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii

w budownictwie.

Znak sprawy: 2/2019

 

Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 

Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdanow.pl

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.

 

Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie”.

należy składać w siedzibie Zamawiającego - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie – w Kancelarii Parafialnej do dnia 14.08.2019r do godz. 10:00

 

Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest:

Ks. Jacek Rak – Proboszcz Parafii.

 

Żdanów, dnia 06.08.2019r.

 

Załączniki

1. Zapytanie ofertowe

2. Projekt umowy

3. Audyt Energetyczny

4. Regulamin udzielania zamówień

5. Załacznik nr 5 - wykaz osób

6. Formularz ofertowy - załącznik nr. 2

7. Oświadczenie wykonawcy - gr. kapitałowa - zał. nr 4.

8. Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3

9. Informacja RODO

Log in