O AUTORZE

Historia miejscowości wg. dr Wiesława Bondyry.„Można nawet powiedzieć, że ta książka miała być poniekąd m.in. moim hołdem, złożonym rodzinnej wsi i ludziom, którzy tam mieszkają, i których znałem”


o autorze:

dr Wiesław Bondyra – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Zakład Historii XVI – XVIII w.

Życiorys
ur. 10.11.1965 r. w Zamościu; magisterium ? 1990 UMCS; doktorat 1999 UMCS

Specjalizacja

historia nowożytna
Zainteresowania badawcze

system parlamentarny w Polsce czasów saskich; szlachta Rusi Czerwonej w XVIII w

Publikacje

Książki:

 • Słownik historyczny miejscowości woj. zamojskiego, Lublin – Zamość 1993
 • (współaut.),
 • Dzieje miejscowości gminy Zamość, Zamość 1994;


Ważniejsze artykuły:

 • Starostowie chełmscy w XVI w. Charakterystyka grupy, ?Annales UMCS? Sectio F, t. XLVI/XLVII: 1994, s. 133-156;
 • Konfederacja tarnogrodzka. Jej uwarunkowania międzynarodowe i wewnętrzne, (w:) Konfederacja tarnogrodzka i jej tradycje, red. R. Szczygieł, Tarnogród 1995, s. 15-27;
 • Chronologia sejmików ziemi chełmskiej 1697-1762, ?Rocznik Chełmski?, t. II: 1996, s. 341-370;
 • Kariery polityczne szlacheckich wychowanków Akademii Zamojskiej z Rusi Czerwonej w dobie saskiej, (w:) W kręgu akademickiego Zamościa, red. H. Gmiterek, Lublin 1996, s. 283-293;
 • Migracje szlachty czerwonoruskiej w dobie saskiej, (w:) Sąsiedztwo. Osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w dobie nowożytnej, red. J. Półćwiartek, Rzeszów 1997, s. 103-110;
 • Chronologia sejmików bełskich w czasach saskich (1697-1763), ?Res Historica?, z. 7: 1999, s. 99-149;
 • Konfederacja targowicka, (w:) Encyklopedia katolicka KUL, t. IX, Lublin 2002, s. 562-563;
 • Zarys dziejów Uhruska, (w:) Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i kultura, red. F. Czyżewski, Lublin 2003, s. 13-27;
 • Greckokatolickie fundacje szlacheckie na Rusi Czerwonej w czasach saskich, ?Res Historica?, z. 17: 2004, s. 63-75;
 • Testament Franciszka Węgleńskiego podkomorzego chełmskiego z 1750 r. Przyczynek do dziejów szlachty chełmskiej, ?Res Historica?, z. 17: 2004, s. 155-170.

Msze Święte

Niedziele i święta:

 • 8.00
 • 10.00
 • 18.00

Dni powszednie:

 • 18.00