Przetarg na wybór Głównego Wykonawcy robót budowlanych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie, Żdanów 135, 22-400 Zamość

na podstawie art. 70 1 – 70 5 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93) ogłasza przetarg na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie.

Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii

w budownictwie.

Znak sprawy: 2/2019

Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdanow.pl

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie”.

należy składać w siedzibie Zamawiającego – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie – w Kancelarii Parafialnej do dnia 14.08.2019r do godz. 10:00

Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest:

Ks. Jacek Rak – Proboszcz Parafii.

Żdanów, dnia 06.08.2019r.

Załączniki

1. Zapytanie ofertowe

2. Projekt umowy

3. Audyt Energetyczny

4. Regulamin udzielania zamówień

5. Załacznik nr 5 – wykaz osób

6. Formularz ofertowy – załącznik nr. 2

7. Oświadczenie wykonawcy – gr. kapitałowa – zał. nr 4.

8. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3

9. Informacja RODO